starší 11.2013 nový

 
 

Mojžíšův vynález

Článek o Mojžíšovi z předešlé stránky doplňuji originální charakteristikou této osobnosti, jakou jsem kdy našel na internetu: „Mojžíš byl egyptský kněz, který vyrobil novou zbraň proti nepřátelům Egypta”. Tato originálnost stojí myslím za to, abych svými slovy převyprávěl následující text:

"Hlavní je, vstoupit do války, pak se uvidí" - tuhle frázi lze připsat Napoleonovi, Bismarckovi, Leninu, ale i ruským židům Berezovskému a extrémistovi Žirinovskému, věčně hotovému vstoupit do rvačky. Tato instrukce by se dala též formulovat jinými slovy, například „Po nás ať přijde potopa”. Ale zdá se mi, že to není jen hloupá fráze, nýbrž instrukce od egyptského kněze Mojžíše, vojenského konstruktora a vynálezce zbraně, která nese název Židé a má dvě verze: Aškenázové a Sefardé" - to píše na svém blogu www.klich.ru generál Viktor Filatov.


Aby autor vyhověl i čtenářům, chápajícím konspirační teorie, použil metafory vědecko-fantastické: Mojžíš neměl čas na budování fyzické schránky nové zbraně, Mojžíš jako surovinu k výrobě zbraně na záchranu Egypta vzal živého člověka. Inch Allah!

V každém výrobku, i dnešním, je "duše" - jeho elektronické ovládání. Svůj produkt tedy Mojžíš byl nucen vybavit čipem - genomem. Se svým teamem takový gen tehdy vymyslel a uvedl do praxe.

Jako v naší době nabírají kandidáty do vojenské pilotní školy nebo na výcvik kosmonautů, Mojžíš bral fyzicky silné, zdravé muže z kočovných kmenů perských a arabských pastevců. V Toře se píše, že Mojžíš vyvedl z Egypta "dva pluky". Pluk perských pastevců se dnes nazývá aškenázové, pluk arabských jsou sefardové. To je až pozdější, čistě geografické označení.

Dnes Sfaradim se říká potomkům Židů, kteří žili ve Španělsku ("Sefarad" v staré hebrejštině), od nejstarších dob do konce XV století. Když odtud byli vyhnáni, usadili se v zemích Středomoří, na Balkáně a v menší míře v západní Evropě. Mluvili španělsko-hebrejským dialektem "Ladino" a udržovali si své vlastní tradice a náboženské obřady.

V Bibli se slovem "Aškenazim" nazývali lidi, kteří žili někde poblíž hory Ararat v Arménii. Toto jméno zaznělo v Bibli dvakrát (Genesis 10:03 a Kniha První Paralipomenon 01:06) jako jméno jednoho ze synů Homéra či Goméra, potomka Jáfetova. Aškenaz byl také bratrem Togarmaha (a synovcem Magoga), kterého Chazaři, podle tvrzení chána Josefa, pokládali za svého předchůdce.

Patrná je jakási odlišnost při anatomickém srovnání židů sefardských a aškenázských. Obecně platí, že Sephardim jsou dolichocephalics (mají dlouhou lebku) a Aškenazim brachycephalics (široká lebka). Kučera viděl v tomto rozdílu další důkaz různého rasového původu Chazarů aškenázských a Semitů sefardských.

Aškenázové podle programu Mojžíšova čipu museli jít na východ a oslabovat národy, aby neměli už sil na vojenskou kampaň proti Egyptu kněze Mojžíše. A oni šli v ukázaném směru - na východ, přes řeku Volhu až do Číny samotné. Ruský kníže Svatoslav, který rozpustil banditskou Chazarii, existoval až později a Holocaust ještě později.

Sefardové, opatření čipem Mojžíšovým, museli jít na západ a dělat stejné věci, které dělali aškenázové na východě. Rozeštvávali národy, potenciální nepřátele Egypta; evropský Holocaust byl značně později.

Sefardové mají svoji Tóru, svůj Talmud, oni napsali Šulchan Aruch [možno číst zde], který učí, jak zabíjet aškenáze, jak jim uspořádat holocaust. Kabalu nevymysleli aškenázové, ale sefardové. Sefardové mají svůj sionismus. Aškenázský sionismus se narodil v Rusku. Sefardský sionismus se narodil v Srbsku: americký politik, novinář a dramatik, Mordecai M. Noah a rabín města Zemlin (dnes Zemun, předměstí Bělehradu) I. Ben Sh.Kh. Alcalay, Uziel Baruch jsou zakladatelé sefardského sionismu. Přičemž, bylo to téměř současně se sionismem aškenázským. Ve Va'ad leummi, který pak se zvrhl ve stranu Kongres sionistů, sefardové měli též svoji frakci.

Nestudoval jsem to důkladně, ale zdá se, že k sefardům se řadí též Dolorès Ibarruri, José Marty, Marat, Fidel Castro, Saint-Simon, Olivetti, Franco, Pierre Mendès-France, Josif Broz Tito, premiérové Španělska - Mandisabel, Velké Británie - B. d'Israeli, Itálie - Luigi Luccati, Sonino Sidnei a Jolitti Juovanni, Jacques Attali, Nicolas Sarkozy, de Montaine, Spinozza, Alberto Moravia, Jorgé Luis Borgès, Picasso, Cervantes, David Riccardo, Michail de Nostradamus...


Mojžíšův produkt "židé" dodnes vytrubuje celému světu, že oni mají jako "doplněk - židovskou duši", který nemá nikdo jiný na světě. A je to pravda. Má v těle čip-gen zvaný "židovská duše", to jest "duše msti". Slovo žid se dá přeložit slovem msta, mstitel.

Co to mohlo být za čip? Nechcete-li to brát jako metaforu, s takovou otázkou bude rozumné se obrátit na odborníky, např. na nositele Nobelovy ceny, židovského fyzika Žorise Alferova. Ale nejdřív se podívejme do Bible na daný produkt "židé". Tam je černé na bílém napsáno:

"Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu beránčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Podle jejich ovoce poznáte je. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce." (Matoušovo evangelium 7:15-18).

Čip-gen, který Mojžíš vytvořil a nainstaloval uvnitř schránky výrobku "židé", celkem logicky nazval "doplněk - židovská duše". Nikdo z lidí neměl nějaký "doplněk", samozřejmě, a nemá ani dnes.

K čemu měl sloužit?

Ještě dnes, když řeknete ”egypský faraon”, lidi si představují hory zlata, jaké musel vlastnit dejme tomu Tutenchámon. Myslí, že ve starém Egyptě, za doby Mojžíše, páni jedli ze zlatých talířů, spali na zlatých ložích, sedali na zlatých židlích a kakali do zlatých záchodů. A kolem Egypta byl bouřlivý oceán hladových otrhanců - kočovná plemena, pro která okrádat Egypťany bylo svaté konání, nejlepší způsob obživy.

Egypt dělal, co mohl, Egypt krvácel z nekonečných válek s nomády, kteří obklopovali Egypt. Válka probíhala uvnitř Egypta. A najednou přišla vojenská doktrína: "Pro záchranu Egypta budeme bojovat mimo naše území."

Jak to však udělat - "bojovat na území nepřítele"?

Američané to řeší primitivně: po celém světě, ve 107 zemích postavili své základny, v Afghánistánu mají svoji garnizonu málem u vchodu do každé vesnice. K boji v cizině používají už bezpilotní vzdušné dopravní prostředky. Tak Mojžíš nepostupoval.

Na základě úkolů, které vlast vytyčila před knězem Mojžíšem, na základě manuálu-instrukcí "Tóry" ohledně výrobku "židé": "Podle jejich ovoce poznáte je", lze rozšifrovat kód čipu-genu "upload - židovská duše" konkrétně takto: "Veďte války v zemi cizí".

Útvar "židé" musí fyzicky, po svých, pronikat do stanů nepřítele, rozkládat jej vnitřně, znepřátelovat národy, infiltrovat, pronikat do vlád, dělat politiku a nutit vlády vstoupit do válek se sousedy.

Klasika: Anglie svázala ruce Hitlera válkou se Sovětským svazem - tím se zachránila, stejně jako kdysi starověký Egypt.

USA mají desítky dobře vypracovaných plánů, jak zaútočit a zničit Rusko. První z nich je datován 1949 a byl nazýván "Dropshop". Jeho cíl - vymazat SSSR z povrchu země sérií masivního jaderného bombardování. Podle tohoto plánu, mělo být bombardováno 100 největších měst v Sovětském svazu, průmyslová centra, prakticky - vše. Jenomže Spojené státy již v roce 1950 byli spoutáni válkou na Korejském poloostrově. Neměli už sil na "Dropshop". Později byli vázáni ve Vietnamu, Iráku, Afganistánu atd...

Nejvyšší formou vojenské doktríny "Bojovat na území nepřítele", je vyvolat v zemi nepřítele nebo potenciálního nepřítele občanskou válku. Klasická občanská válka v Rusku byla po bolševickém převratu v listopadu 1917.

Existuje stranická statistika: v den převratu 7.11.1917 v Petrohradě a po celém ruském carství bylo 2,5 milionu aškenázů-leninistů. Na lodi z New Yorku připlul neveliký Mojžíšův produkt v čele s Trockým.

V následujících letech, když se rozhořela občanská válka, počet elementů Mojžíšova produktu "židé" (bolševiků, menševiků, bolševiků-BUNDovců a tzv. židovských oddílů sebeobrany), byl již 25.000 - stále to byla jen maloměstská kapka v oceánu nežidovské ruské říše.

Ale máme pořekadlo: jedna prašivá ovce celé stádo nakazí. Vytvořením "prašivých ovcí", dalo by se říct, se zabýval vojenský odborník a vynálezce, egyptský kněz Mojžíš.

Do rance svým bojovníkům Mojžíš nedal kus chleba se sádlem. Do rance celé armádě dal svůj neobyčejný vynález, který nazval lichvou. Svému výrobku sepsal přesné instrukce-Tóru, v níž se nachází zákaz používat lichvu vůči svému národu – lichva je zbraň pouze proti cizím. Dnešní banky, kromě vzácných výjimek, patří Světovému Aškenázskému Chanátu cara Rotschilda.

Roku 1976 v Paříži mezi Rotschildem a ajatolem Chomenym, který tehdy se nacházel jako uprchlík ve Francii, byla totiž uskutečněna úmluva o založení »filiálky» Světového Chanátu Aškenázů - Velikého Šiítského Chalifátu od Maroka do Číny. Za pomoci Chanátu šíité dostanou Chalifát, a Chanát za tu službu bude dostávat veškerou ropu z území budoucího Chalifátu.

V současných válkách v Africe a na Blízkém východě neprobíhají vzpoury a povstání, to jen Veliký šíitský chalifát začisťuje území, které Chanát, podle smlouvy s ajatolem Chomejnym, připsal jeho chalifátu. Čistí je od sunitů. Čistí je od Izraele. Pochopte, nemůže existovat Veliký chalifát, pokud v jeho centru stojí-leží-sedí, jak furonkl na prdeli, státeček Izrael. Podle smlouvy z Chomejnym, Izrael musí zmizet z území chalifátu. Zmizet kamkoliv, ať už do Vojvodiny (Srbsko), nebo do Petropavlovska či Kijeva...

Jenomže vzepřeli se sovětští židé v Izraeli – zde je naše země, Bohem nám slíbená, nikam nepůjdem. Tehdy aškenázský chanát cara Rotschilda rozhodl: stěhovat Izrael tedy nikam nebudeme. Když nechtějí pryč, tak vymažeme Izrael z mapy i s těmi, kteří neutečou. Takový je projekt. Pomyslíte-li, že Izrael je v podstatě stát aškenázů, tak je zajímavá situace, kdy aškenáz Rotschild se rozhodne zničit aškenázský Izrael. Ale CHANÁT nade vše! Obětujme malý stát, abychom zachránili něco většího! Sovětští židé, hlavní zastánci Izraele, tohle nechápou.

Obama je sefard, ten Rotshildovu filiálku – Veliký šíitský chalifát nepotřebuje. Nanejvýš by se mu hodil sunitský chalifát, jakýsi kolektiv šábesgojů sefardů. Sefardové jsou inteligentnější než aškenázové. Sefard Obama začal podnikat reformy, které obyčejní amerikáni pokládají za blaho národa. Pro reformy je však třeba peněz, tedy zvýšit tisk bankovek. Jenomže aškenázové odmítli dát peníze na blaho národa a oni teď mají v Kongresu většinu.

Bez peněz nikdo žádnou válku nezačíná, sedí zticha. Bez peněz Izrael nezačne válku proti Iránu. Tudíž, žádný Veliký šíitský chanát nevznikne, což vyhovuje Obamovi. Izrael bude žít i nadále!

Co se může dít v bližších letech? Sefardové vyvedou vojska z Afganistánu a Iráku. Jednoho dne někdo z okruhu Obamy řekne bývalému srbskému prezidentovi Nikoliči, že Obama je hotov zrušit tři americké báze stylu «Band Steel» a vrátit Kosovo do soustavy srbského státu. Nikolič to přijme, vyhraje volby a za odměnu bude hrát stejnou roli, jako měl gruzínský prezident Saakašvili, stane se loutkou sefardů. Srbská pravoslavná církev udělá jej téměř svatým, jeho portrét budou dávat na ikonostáz a modlit se za něj.

Sefardové tak získají Srbsko bez jediné bomby. Narozdíl od aškenázů, kteří přepadli Srbsko, hloupě a krvavě rozbombardovali Jugoslávii. Teď to bude stejná okupace, stejné svinstvo, ale v bílých rukavičkách.

Kvůli přesnosti dodávám, že Saakašvili byl loutkou aškenázů, a také proto prohrál poslední volby. Nedržel nos ve směru větru a nepochopil, že vítr se dnes obrací.


Když už jsme u vědecké fantasie, připomeňme si ještě poznatek ze školy: Zemský povrch je rozdělen na 7-8 velkých tektonických desek a mnoho menších desek, které jsou v pohybu, naštěstí velmi malém (pár cm za rok). Pohyb desek vůči sobě může být konvergentní (sbližování a kolize rozhraní), divergentní (oddalování) a transformní (posuv desek podél sebe).

Existuje-li tektonika desek, bylo by divné, kdyby neexistovala tektonika lidských mas. Máme-li dva hlavní typy tektonických desek, máme v podstatě i dva typy národů, které na dané litosféře žijí, a proto máme i výrobek Mojžíše zvaný «židé» ve dvou variacích : aškenázové a sefardové. Zbytek, spousty menších desek, je jen nadmutá maličkost.

Doprovodnými jevy pohybů desek je vznik zemětřesení, vulkanické činnosti, vznik horstev a hlubokomořských příkopů. Doprovodným jevem pohybů národů, aškenázů i sefardů, je vždycky jen jedno a jediné: války. Žádné zemětřesení, sopečné výbuchy, zrození nových hor-států. Jakékoli srovnání kulhá.

Mistr výroby zbraní, egyptský kněz Mojžíš, aby zachránil Egypt, vytvořil očipovaný vojenský útvar "židé" a pustil jej oslabovat národy kolem Egypta podle návodu zapsaného do genu-čipu. A sám program Mojžíšova čipu se dá napsat jedním slovem: „rozeštvat”.

Rozeštvat vždy
rozeštvat všude
až do posledních dnů světa,
rozeštvat -
a žádné ohledy !
Toť náš slogan ! (parafráze Majakovského).

Jak je známo, žádný vojenský útvar není bez speciálního vybavení. Například vezměte S-300: nejvýš 300 lidí plus příslušenství - honorace, tajná služba, ešelón. Čím generální projektant Mojžíš speciálně vybavil vojensko-strategický útvar "židé" v obou verzích - aškenázské a sefardské? Dvěma věcmi: finančním schématem zvaném "lichvářství" a trvalým zdrojem vojska, zvaným "Kanonenfutter".

Co znamená "rozeštvat" národy? To znamená pošťuchovat je - nutit je bojovat. Lidé musí bojovat proti sobě, navzájem se zabíjet, aby nemohli dojít až k Egyptu a napadnout jej - tak naprogramoval geniální zbrojař Mojžíš svůj výrobek "židé". Nenaprogramoval žádnou frontální kolizi aškenázských a sefardských židů – oni jsou pouze kvasem válek, konfliktů, hádek, včetně v kuchyni a v kanceláři... "

Aškenázové a sefardové, to je skupinové označení, v ruském průmyslu se používá zkratka ZIP. Skupinové označení dávají výrobci skupině jednoho typu, například Al Kajda, nebo skupině produktů, které mají vlastní index, například Kasparov nebo Guzman, přičemž jméno produktu je stále "židé". V tomto čtení, existuje aškenázsko-šijitský ZIP a sefardsko-sunitský ZIP. Zaprogramováno Mojžíšem: aškenázové i sefardové bojují každý vlastním ZIPem.

Dá se tedy říct, že Mojžíš, tvůrce vojenské entity "židé", může být považován za tvůrce všech válek ve světě. Vytvořením produktu "židé", vytvořil zárodek všech válek mezi národy světa. Není země na planetě, která by neměla v provozu produkt Mojžíše jedné nebo druhé verze. Hledal jsem na internetu zemi bez aškenázů a sefardů, ale nenašel jsem ji. Mluví se jen o životě v diaspoře, v rozptylu. A všude - války, konflikty, revoluce a převraty.

Prošlo více než 3000 let od vynálezu strategické zbraně Mojžíše na ochranu Egypta, která má přestat fungovat roku 6000 (2339 našeho kalendáře). Situace kolem Egypta i v Egyptě samém se dramaticky změnila. "Vše je jinak, hoši!" Jenomže strategická zbraň starověkého Egypta, Mojžíšův produkt "židé" ve dvou verzích, aškenázské a sefardské, se bez kontroly rozlezla po celém světě a funguje bez dobití baterie a bez modernizace softu i nadále. Přesně podle programu Mojžíšova čipu "doplněk židovská duše" - totiž "rozjitřit, rozeštvat". Chcete příklad?

Obě světové války. Mojžíšovu produktu "židé" - aškenázům i sefardům - se podařilo vyprovokovat Němce a Rusy. Celkem, okolo 100 milionů jen zabitých. Jít a vykrádat Mojžíšův Egypt potom nikdo už neměl sil, stejně jak před 3000 lety. Vše podle programu.

V roce 1941 program-čip "doplněk židovská duše" fungoval primitivně: sefardové v čele se sefardem Hitlerem, "bez vyhlášení války, zákeřně napadli" na největší seskupení aškenázů planety - na Sovětský svaz, neboť předpokládali aškenázský SSSR kolosem na hliněných nohách. Sefardy lze pochopit: všechny aškenázské státy, od Norska po Francii, byly takovým kolosem - stačilo do nich strčit a zhroutily se. Jakmile se opřeli o Rusy, to bylo něco jiného. Když v roce 1941 sefardové zaútočili s jejich kanonenfuttrem typu Rumunů, Maďarů a málem celé Evropy na aškenáze, kteří coby "kanonenfutter" měly k dispozici 15 sovětských republik, útok selhal - zákeřně, bez předchozí výstrahy.


Mimochodem, kolik máme v Rusku dnes šíitů? Všichni zůstali v Ázerbájdžánu, když se odtrhl od SSSR. Celé údolí Volhy je sunitské, ale také Ural, Sibiř a... katedrála-mešita na Prospektu Míru v Moskvě. Kolik máme v Rusku sunitů? Oficiálně - 20 milionů, já myslím, že víc. A kolik máme v Rusku dnes aškenázů? Rabíni udávají 250.000. Aškenázem je i Medveděv, Dvorkovič a všichni oligarchové.

Historicky, už na dvoře ruského cara nebylo pokřtěných aškenázů méně než skutečných pravoslavných. V SSSR pak všichni židé byli aškenázové, byli komsomolci, členové KSSS a současně byli sionisty, členy sionistického podzemí. Dneska produkt «židé» má v Rusku dvojí státní příslušnost. Jedna přiznaná – zem pobytu, druhá nepřiznaná, izraelská. V letadle je produkt občanem Ruska, ale když vystoupí v Jeruzalémě, podle zákona o návratu, je už automaticky občanem Izraele. Zeptejte se juristy Medvěděva.

A kolik máme v Rusku sefardů? Sefardští rabíni dávají jen dva sefardy mezi oligarchy... Děripasku, Avena a ještě... Puškina coby zástupce etiopské komunity. Rusko je sunitská země, v které vždycky vládli aškenázové.

Ale Obama je sefard a sefardové jsou nyní u moci ve Spojených státech. USA jsou dnes zemí sefardů a to nadlouho. Sefardové mají k dispozici ZIP sunitský, sunité jim slouží coby kanonenfutter, coby náhradní materiál. Roztočte vaše mozkové závity: stojí to nám Rusům za to, chcát proti větru, nejsme-li jen hloupá potrava pro děla aškenázů?

Dneska planetu zachvátila globální informační válka. Proč? Nikdo mi nemůže rozumně vysvětlit, proč například kvůli válce v Sýrii měla hořet celá severní Afrika, celý Blízký východ?

Šíité se nacházejí na desce aškenázů. Sunité - na desce sefardů. Dvě desky národů jsou v pohybu. Ať se šíit Assad drží zuby nehty, stejně nakonec přijde o křeslo. Dnes jen hledají, jakou formou to udělat, v jakém "záchodě jej utopit": ve zlatém - nebo v latrině, jako udělali s Kaddáfím...

Asade, můžeš zničit veškeré chemické zbraně, bude to stejné, jako kdyby Rusko jim dalo své atomové zbraně. Nádherný sen! Proto nebombardovali Syrii, protože měla chemické zbraně. Snem sionistů je, aby Sýrie, Irán, Rusko, celá planeta měla pouze kuchyňské nože. Oni by chodili s bičem v řadách otroků.

„Mocná osa sunitských států, vytvořených na Blízkém východě, nevidí Izrael jako zapřisáhlého nepřítele a úspěšně brzdí terorismus a celosvětový džihád”. Tento názor vyjádřil velitel správy diplomatické bezpečnosti ministerstva obrany Izraele, generálmajor ve výslužbě Amos Gilad. Řekl, že Izrael sice «nikdy nebude oficiálně přijat za člena sunitské osy« (taková já nejsem, řekla stará prostitutka), ale «význam těchto států nám dává mnoho možností».

Mohu dát Asadovi radu, jak se zachránit. Okamžitě se stát sunitem. V tomto historickém období deska sefardů se sunity je aktivnější, než deska aškenázů s šíity. Asade, rychle přijmi sunitstvo, jako kdysi, v 16. století, sefardové Španělska a Portugalska masivně se stávali moránami (česky : sviněmi), dávali se pokřtít. Dnešní Vatikán, až po zvonici, je přecpán morány. Je to sefardská synagoga. Podle Gilada, prostě využili «možnosti».

Sunistký Egypt je pokládán za lídra arabského světa, pokud tento lídr chrání metropoli světového sunitstva – Saudské Arábie. Gilad je přesvědčen, že kdyby «Muslimské bratrstvo» dominovalo, kolem Izraele by se vytvořil celý kruh nepřátel. Ale po svržení sunity v Egyptě šíitského prezidenta Mohameda Morsi, palestinská skupina Hamas se ocitla bez jediného spojence v regionu. Jordánsko netrpí atentáty. Veškerá království od Saudské Arábie až po Bahrein sice prožívají období nepokojů, ale žádné z nich se nemusí obávat o svou existenci.

Zdá se, že aškenázové s rukama vzhůru přebíhají na stranu sefardů.